Statuten

Statuten: 

Art. 1. De vereniging draagt de naam Spellenclub Sessa en is gevestigd te Waalre. 

Art. 2. 
a. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen en bevorderen van het spelen van bordspelen, zulks in de meest ruime zin. 
b. Zij tracht dit doel te bereiken – hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties – door het organiseren van en het deelnemen aan evenementen op het gebied van bordspellen en voorts al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn. 

Art. 3. Aanmelding als lid moet schriftelijk aan de secretaris worden gedaan onder opgave van: naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats en adres. Minderjarigen behoeven toestemming van ouders of voogd. 

Art. 4. Minderjarigen of personen die op enerlei wijze niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten kan een lidmaatschap geweigerd worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om na stemming hiervan af te wijken. 

Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 februari t/m 31 januari het daaropvolgende jaar.  

Art. 6. Opzegging van het lidmaatschap der vereniging door het lid kan alleen bij de secretaris worden gedaan, dit dient uiterlijk 31 januari schriftelijk te gebeuren. De opzegging wordt effectief met ingang van het volgende verenigingsjaar. 

Art. 7. De leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd. 

Art. 8. De leden zijn verplicht zich aan de voorwaarden van de speellocatie te houden.  

Art. 9. Leden die na twee maanden hun contributie voor het lopende jaar nog niet voldaan hebben, kunnen na eenmaal schriftelijk te zijn gemaand, twee weken na de datum van het schrijven, door het bestuur geroyeerd worden. 

Art. 10. Leden die volgens het oordeel van het bestuur geacht worden zich onwaardig ten opzichte van de vereniging gedragen te hebben of die handelingen verrichten, die in strijd zijn met de belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur (unanieme beslissing) geschorst of geroyeerd worden. Geschorste of geroyeerde leden kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.  

Art. 11. Het bestuur bestaat maximaal uit vijf, maar tenminste uit drie bestuursleden, te weten:  
a. een voorzitter 
b. een secretaris 
c. een penningmeester 
Alle bestuursleden treden ieder jaar af maar kunnen zich herkiesbaar stellen voor het volgend jaar. Ieder volwassen lid kan zich beschikbaar stellen als bestuurslid. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kiest het bestuur voor het komende jaar. Wanneer er meer dan vijf gegadigden zijn dan kiest de ledenvergadering door middel van een schriftelijk anonieme stemming. De functies worden door het bestuur onderling vastgesteld en verdeeld. 

Art. 12. Indien er om enige reden gedurende het jaar minder dan drie bestuursleden in functie zijn, wordt een extra algemene ledenvergadering georganiseerd, conform artikel 11. 

Art. 13. De voorzitter leidt de vergaderingen. Hiertoe wordt tenminste 4x per jaar een bestuursvergadering belegd. 

Art. 14. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging en het bijhouden van de administratie van de vereniging. De secretaris maakt de notulen van de gehouden vergaderingen. Op de algemene ledenvergadering geeft de secretaris een verslag over het afgelopen verenigingsjaar. 

Art. 15. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en het beheer van de kas. Op de algemene ledenvergadering zorgt de penningmeester voor een financieel verslag.  

Art. 16. In de ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie aangesteld bestaande uit twee niet-bestuursleden. Zij nemen maximaal twee opeenvolgende jaren deel aan de kascontrolecommissie. Deze commissie controleert na afloop van het verenigingsjaar en voor de algemene ledenvergadering het financieel verslag en brengt hierover verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

Art. 17. De in de bestuursvergadering genomen besluiten zijn geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en ten minste drie bestuursleden voor het voorstel stemmen. 

Art 18. Op de algemene ledenvergadering genomen besluiten, die met meerderheid van stemmen worden aangenomen, zijn geldig ongeacht het exacte aantal aanwezige leden. 

Art. 19. Voorstellen tot wijziging van de statuten vanuit het bestuur worden met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering verstuurd. Wanneer leden een voorstel tot aanpassing van de statuten willen doen, moeten zij dit minstens acht dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris aanbieden. 

Art. 20. Voorstellen tot wijzigingen van de statuten kunnen worden aangenomen in een algemene ledenvergadering, indien ten minste drievierde van de stemgerechtigde leden een stem heeft uitgebracht. Een stem kan in de algemene ledenvergadering worden uitgebracht, of schriftelijk bij de secretaris voorafgaand aan deze vergadering. Een wijziging wordt aangenomen bij een tweederde meerderheid van stemmen.  

Art. 21. Als er onvoldoende stemmen worden uitgebracht om een geldige beslissing over de statuten te nemen dient een extra ALV te worden belegd, die ten minste 4 weken van tevoren wordt aangekondigd. Op deze vergadering kan met de wijziging van de statuten worden ingestemd, indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden een stem uitbrengt. Een stem kan in de algemene ledenvergadering worden uitgebracht, of schriftelijk bij de secretaris voorafgaand aan deze vergadering. Een wijziging wordt aangenomen bij een tweederde meerderheid van stemmen.  

Art. 22. Ieder die een functie in de vereniging bekleedt en als zodanig door de algemene ledenvergadering is gekozen kan op een buitengewone ledenvergaderingen, met meerderheid van stemmen, uit zijn/haar functie worden ontzet 

Art 23. Een buitengewone ledenvergadering wordt uitgeroepen wanneer hier door ten minste vijf stemgerechtige leden een onderbouwd verzoek toe wordt ingediend bij het bestuur. 

Art. 24. De contributie der leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het bestuur is bevoegd de contributie tijdelijk te verlagen, ontheffing van contributieplicht te verlenen aan personen die daarvoor, door bijzondere omstandigheden, in aanmerking komen. Contributie wordt per jaar voldaan. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op aanmelding. De contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar wordt naar rato berekend, waarbij juli en augustus niet meetellen.  

Art. 25. Dagleden: de eerste keer dat een persoon deelneemt aan een spellenavond is deelname gratis. Daarna dient een daglid per spellenavond het op de algemene ledenvergadering vastgestelde bedrag te betalen aan de penningmeester of een ander bestuurslid bij diens afwezigheid. 

Art 26. Spellen die door Sessa aangeschaft worden zijn eigendom van de vereniging. Een lid heeft het recht om een spel van de vereniging voor een periode van twee achtereenvolgende weken van de vereniging te lenen. 

Art. 27. Schade bij spellen uitleen: Wanneer een spel beschadigd aan Sessa wordt geretourneerd kan een schadevergoeding geëist worden. In het uiterste geval (wanneer het spel niet speelbaar is) wordt het volledige bedrag van de nieuwwaarde in rekening gebracht. Wanneer een spel twee maanden na uitleen – en na ten minste twee herinneringen – niet is geretourneerd, wordt het beschouwd als verloren en wordt het volledige bedrag van de nieuwwaarde in rekening gebracht. 

Art. 28. Opheffing van de vereniging kan op dezelfde wijze beslist worden als een wijziging van de statuten (zie artikel 17 t/m 20). De algemene ledenvergadering bepaalt wat er gebeurt met de bezittingen van de vereniging.