Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Art. 1. De vereniging draagt de naam Sessa en is gevestigd te Waalre.

Art. 2.
a. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen en bevorderen van het spelen van bordspelen, zulks in de meest ruime zin.
b. Zij tracht dit doel te bereiken – hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties – door het organiseren van en het deelnemen aan evenementen op het gebied van bordspellen en voorts al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. Aanmelding als lid moet schriftelijk aan de secretaris worden gedaan onder opgave van: naam, woonplaats en adres. Minderjarigen behoeven toestemming van ouders of voogd.

Art. 4. Minderjarigen of personen die op enerlei wijze niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten kan een lidmaatschap geweigerd worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om na stemming hiervan af te wijken.

Art. 5. Opzegging van het lidmaatschap der vereniging door het lid kan alleen bij de secretaris worden gedaan, dit dient schriftelijk te gebeuren.

Art. 6. De leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.

Art. 7. De leden zijn verplicht zich aan de voorwaarden verbonden aan het gebruik van recreatieruimten te houden.

Art. 8. Leden die na twee maanden hun contributie voor het lopende jaar nog niet voldaan hebben, kunnen na eenmaal schriftelijk te zijn gemaand, na vruchteloos verstrijken van twee weken na de datum van het schrijven, door het bestuur geroyeerd worden.

Art. 9. Leden die volgens het oordeel van het bestuur geacht worden zich onwaardig ten opzichte van de vereniging gedragen te hebben of die handelingen verrichten, die uit maatschappelijk of zedelijk oogpunt in strijd zijn met de belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur (unanieme beslissing) geschorst of geroyeerd worden. Geschorste of geroyeerde leden kunnen van deze beslissing in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

Art. 10. Het bestuur bestaat tenminste uit:
a. een voorzitter
b. een secretaris
c. een penningmeester
Alle bestuursleden treden ieder jaar af maar kunnen zich herkiesbaar stellen voor het volgend jaar. Ieder volwassen lid kan zich beschikbaar stellen als bestuurslid. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, voor de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kiest het bestuur voor het komende jaar.

Art. 11. De voorzitter leidt de vergaderingen. Hiertoe wordt tenminste 4x per jaar een bestuursvergadering belegd.

Art. 12. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie der vereniging alsmede met het bijhouden van de administratie der vereniging. Hij houdt de notulen van de gehouden vergaderingen. Op de jaarvergadering geeft hij een verslag over het afgelopen verenigingsjaar.

Art. 13. De penningmeester is belast met het beheer der financiën van de vereniging en is voor het beheer aansprakelijk. Op de jaarvergadering geeft hij een financieel verslag. Hij is voorts belast met het innen der gelden.

Art. 14. De bestuursvergadering heeft geldigheid, indien de volstrekte meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Art. 15. Voorstellen der leden tot wijziging van de algemene voorwaarden moeten minstens acht dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris worden aangeboden. Eventuele wijzigingen kunnen slechts tot stand komen met twee derde der uitgebrachte geldige stemmen op een vergadering waar tenminste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

Art. 16. Ieder die enige functie in de vereniging bekleedt en als zodanig door de algemene ledenvergadering is gekozen kan op een buitengewone ledenvergadering uit zijn functie worden ontzet op gemotiveerd voorstel van tenminste drie vierde van de stemgerechtigde leden, met volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 17. Leden kunnen zich to uiterlijk 2 weken vóór de jaarvergadering aanmelden voor een bestuursfunctie. Hier wordt door middel van een stemmingsronde op de jaarvergadering definitief over besloten.

Art. 18. De contributie der leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het bestuur is bevoegd de contributie tijdelijk te verlagen, ontheffing van contributieplicht te verlenen aan personen die daarvoor, door bijzondere omstandigheden, in aanmerking komen. Ieder lid en aspirant-lid is contributie verschuldigd vanaf de aanvang der eerste maand volgend op die waarin hij zich aanmeld tot het einde van het kalenderjaar. Contributie wordt per jaar voldaan.

Art. 19. Dagleden; Een daglid dient per spellenavond het op de ALV vastgesteld bedrag te betalen aan de penningmeester of een ander bestuurslid bij diens afwezigheid.

Art. 20. Leden hebben de mogelijkheid om bij kantoorboekhandel versmissen 10% korting te krijgen. Hiervoor dient een lid van Sessa een geldig leden pasje met recente pasfoto te hebben (deze pasjes worden door het bestuur verstrekt)

Art. 21. Spellen die door de Sessa aangeschaft worden zijn eigendom van de Spellenvereniging Sessa. Wanneer de vereniging opgeheven zou worden, zullen de spellen per opbod verkocht worden aan de leden. De leden die op het moment van opheffing lid zijn kunnen deelnemen aan deze veiling.

Art. 22. Spellen uitleen: Een lid heeft het recht om een spel van de vereniging voor een periode van 2 achtereenvolgende weken van de vereniging te lenen. Bij de eerstvolgende spellenavond dient het spel geretourneerd te worden.

Art. 23. Schade bij spellen uitleen: Wanneer een spel beschadigt aan Sessa wordt geretourneerd kan een schadevergoeding geëist worden, in het uiterste geval (wanneer het spel niet speelbaar is) wordt het volledige bedrag van de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Het bestuur,

Erik Greijdanus
Annemarie van Berkel
Jan Sinot
Birgit Albertsmeier
Heleen van Gool

Waalre, 20 Juli 2007